Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaukset laaditaan IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja niitä laadittaessa noudatetaan EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 31.12.2018 voimassa olleita IFRS-standardeja ja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat ovat saatavilla Tilinpäätöstiedotteessa 2018 ja kokonaisuudessaan vuoden 2018 Tilinpäätöksessä.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Sanoma esittää taloudellisessa raportoinnissaan tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja, jotka eivät perustu IFRS:ään (ns. vaihtoehtoiset tunnusluvut). Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät sisällä tiettyjä ei-operatiivisia tai ei-kassavirtaperusteisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, ja niiden tarkoituksena on kuvata jatkuvan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaa vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Sanoman käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut:

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: Myyntivoitot/-tappiot, rakennejärjestelykulut ja arvonalentumiset, jotka ylittävät 1 milj. euroa
Korollinen nettovelka: Korolliset velat – rahavarat
Vertailukelpoinen liikevaihto tai
vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 1:
Liikevaihto (liikevaihdon kasvu) oikaistuna yritysmyynneillä ja -ostoilla
Operatiivinen liikevoitto ilman
hankintamenojen poistoja 2:
Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät –                                hankintamenojen kohdistamisesta aineettomiin hyödykkeisiin aiheutuvia arvonalennuksia ja poistoja
Operatiivinen osakekohtainen tulos (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos –vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät) / Ulkona oleva osakeantioikaistu osakemäärä keskimäärin
Nettovelan suhde oikaistuun
käyttökatteeseen:
Oikaistu käyttökate on 12 kuukauden rullaava operatiivinen käyttökate, joka sisältää ostetut toiminnot mutta ei myytyjä toimintoja ja jossa ohjelmaoikeudet ja  sisältöoikeudet on siirretty käyttökatteen yläpuolelle
Vapaa rahavirta: Liiketoiminnan rahavirta – käyttöomaisuusinvestoinnit

1 Vuoden 2018 Tilinpäätöstiedotteeseen saakka käytössä oli termi konsernin rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihdon kasvu.

2 Vuoden 2018 Tilinpäätöstiedotteeseen saakka Sanoma käytti vaihtoehtoisina tunnuslukuina Operatiivista käyttökatetta (= käyttökate – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät) ja Operatiivista liikevoittoa (= liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät).