Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaukset laaditaan IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja niitä laadittaessa noudatetaan EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 31.12.2017 voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa vuoden 2017 Tilinpäätöksestä.

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät on esitetty alla.

Sanoman taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista* tulivat voimaan tilikaudelle 2016. Tämän mukaisesti Sanoma on määritellyt käyttämänsä vaihtoehtoiset tunnusluvut, niiden laskentakaavat ja täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin.

Sanoma esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien Sanoma uudelleennimeää aiemmin käyttämänsä ”ilman kertaluonteisia eriä” ei-IFRS-tunnuslukunsa ”operatiivinen” tunnusluvuilla. Operatiivisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia tai kauden rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja Sanoman käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut on määritelty seuraavasti:

  • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: Myyntivoitot/-tappiot, rakennejärjestelykulut ja arvonalentumiset, jotka ylittävät 1 milj. euroa
  • Korollinen nettovelka: Korolliset velat – rahavarat
  • Konsernin rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihdon kasvu (orgaaninen kasvu): Liikevaihdon kasvu yritysmyynneillä ja -ostoilla oikaistuna
  • Operatiivinen liikevoitto: Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
  • Operatiivinen osakekohtainen tulos:(Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos – verovaikutuksella oikaistu hybridilainan korko – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät) / Ulkona oleva osakeantioikaistu osakemäärä keskimäärin
  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen: Suhdeluvun laskennassa käytetty oikaistu käyttökate on 12 kuukauden rullaava operatiivinen käyttökate, joka sisältää ostetut toiminnot mutta ei myytyjä toimintoja ja jossa ohjelmaoikeudet ja sisältöoikeudet on siirretty käyttökatteen yläpuolelle

Sanoma sai 19.7.2017 päätökseen 67 %:n osuutensa myynnin hollantilaisesta TV-yhtiö SBS:stä sekä 100 %:n omistusosuuden hankinnan TV-oppaisiin keskittyvästä Veroniva Uitgeverij -yhtiöstä.SBS sisältyi Sanoman raportoituihin lukuihin 30.6.2017 asti. Sanoma esittää materiaaleissaan joitakin vertailukelpoisia oikaistuja lukuja, joiden tarkoituksena on kuvata yritysmyynnin vaikutusta Sanomaan. Vertailukelpoisista oikaistuista luvuista on poistettu kokonaan SBS-televisiotoiminnot mutta sisällytetty 100 %:n omistusosuutta vastaavat erät Veronica UItgeverij:stä. Muita rakenteellisia muutoksia ei ole otettu huomioon.

* Vaihtoehtoinen tunnusluku = taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku