Palkitseminen

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus

Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen palkkiot ennallaan. Palkkiona maksetaan

  • 8 500 euroa puheenjohtajalle
  • 6 500 euroa varapuheenjohtajalle ja
  • 5 500 euroa jäsenille.

Hallituksen kokouspalkkiot ovat:

  • hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 1 000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla
  • hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä
  • valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä
  • valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Yhtiön toimitusjohtajalle tai yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkioita hallituksen jäsenyydestä.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemiseen sisältyvät palkan lisäksi lyhyen aikavälin kannustimet, suoriteperusteiset osakepalkkiot ja ehdolliset osakepalkkiot sekä eläke-etuudet. Sanoman hallituksen tavoitteena on, että merkittävä osa kokonaispalkitsemisesta perustuu yhtiön menestykseen.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän periaatteena on, että sekä taloudelliset että ei-taloudelliset tavoitteet on määritelty kunkin johtajan omalta vaikutusalueelta. Lyhyen aikavälin palkkio voi olla enintään 150 % tavoitetason palkkiosta, ja palkkion maksaminen edellyttää aina, että konsernin liikevoittotavoitteen alaraja on ylitetty.

Suoriteperusteisissa osakepalkkiojärjestelmissä (pitkän aikavälin palkitseminen) suoritusta mitataan hallituksen asettamien kriteerien mukaisesti. Pitkän aikavälin palkkio voi olla enintään 150 % tavoitetason palkkiosta. Järjestelmässä mitataan suoritusta tiettynä vuonna ja mahdolliset palkkiot maksetaan kahden vuoden odotusajan päätyttyä työssäoloehdon tai ns. good leaver -perusteen täyttyessä.

Henkilöstövaliokunta vertaa säännöllisesti Sanoman johtoryhmän palkitsemista vastaavien suomalaisten ja eurooppalaisten yhtiöiden johdon palkitsemiseen.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot perustuvat vuosittain asetettavien taloudellisten ja muiden tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteiden painotus ja kannustimien enimmäismäärä vaihtelevat kunkin henkilön aseman mukaan. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot maksetaan niiden määräytymisvuotta seuraavan vuoden huhtikuussa.

Vuoden 2017 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä palkitseminen perustui liikevoitto-, kassavirta- ja liikevaihtotavoitteiden sekä Sanoman henkilöstötutkimuksen tuloksiin liittyvän tavoitteen saavuttamiseen.

Vuonna 2018 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on tavoitetasolla 66,7 % ja enimmäistasolla 100 % toimitusjohtajan palkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on tavoitetasolla 40–50 % ja enimmäistasolla 60–75 % palkasta. Vuoden 2018 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä palkitseminen perustuu liikevoitto-, kassavirta- ja liikevaihtotavoitteiden sekä Sanoman henkilöstötutkimuksen tuloksiin liittyvän tavoitteen saavuttamiseen.

Pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Sanomassa käytössä olevat osakepalkkiojärjestelmät antavat konsernin johtohenkilöille mahdollisuuden saada Sanoman osakkeita kaksi- tai kolmivuotisen ansaintakauden jälkeen sillä edellytyksellä, että järjestelmän ehdot täyttyvät.

Suoriteperusteiset osakepalkkiojärjestelmät

Hallitus hyväksyi 7.2.2013 osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinohjelman (suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä), joka on tarkoitettu Sanoma Oyj:n johtoryhmän jäsenille ja konsernin muulle johdolle.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2019–2021 julkistettiin 5.2.2019. Järjestelmän ansaintakriteerit perustuvat suoritustavoitteisiin, jotka ovat oikaistu vapaa rahavirta ja operatiivinen osakekohtainen tulos vuonna 2019. Mikäli suoritustavoitteet saavutetaan, osakepalkkiot maksetaan keväällä 2022 ohjelmaan osallistuneille edellyttäen, että henkilön työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2018–2020 julkistettiin 8.2.2018. Järjestelmän ansaintakriteerit perustuivat suoritustavoitteisiin, jotka ovat oikaistu vapaa rahavirta ja operatiivinen osakekohtainen tulos vuonna 2018. Ansaintakriteerit saavutettiin lähes maksimitasolla eli 141 % tavoitetason osakkeista maksetaan ohjelmaan osallistuneille keväällä 2021 edellyttäen, että henkilön työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2017–2019 julkistettiin 7.2.2017. Järjestelmän ansaintakriteerit perustuivat suoritustavoitteisiin, jotka ovat oikaistu vapaa rahavirta ja operatiivinen osakekohtainen tulos vuonna 2017. Ansaintakriteerit saavutettiin maksimitasolla eli 150 % tavoitetason osakkeista maksetaan ohjelmaan osallistuneille keväällä 2020 edellyttäen, että henkilön työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2016–2018 julkistettiin 9.2.2016. Järjestelmän ansaintakriteerit perustuivat suoritustavoitteisiin, jotka ovat oikaistu vapaa rahavirta ja operatiivinen osakekohtainen tulos vuonna 2016. Ansaintakriteerit saavutettiin maksimitasolla eli 150 % tavoitetason osakkeista maksetaan ohjelmaan osallistuneille keväällä 2019 edellyttäen, että henkilön työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella konsernin toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille ehdollisesti myönnettävät osakkeet ovat osakeomistusvelvoitteen piirissä. Osakeomistusvelvoitteesta päättää Sanoman hallitus henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Ennen osakeomistusvelvoitteenvähimmäistason saavuttamista toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat velvoitettuja pitämään vähintään 50 % osakepalkkiojärjestelmien kautta saamistaan osakkeista.

Ehdolliset osakepalkkiojärjestelmät

Sanoma otti vuonna 2014 käyttöön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän, joka on tarkoitettu Sanoma Oyj:n toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenille ja konsernin muulle johdolle. Sanoman hallitus päättää ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ehdoista ja osakepalkkioiden myöntämisestä henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Sanoman hallitus hyväksyi 5.2.2019 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2019–2021. Ansaintakausi on kolme vuotta ja osakkeet maksetaan vuonna 2022 edellyttäen, että henkilön työsuhde jatkuu palkkioiden maksamisen ajankohtana.

Sanoman hallitus hyväksyi 9.2.2016 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018. Järjestelmä on jaettu kahteen ansaintakauteen. 50 %:lle ehdollisista osakkeista ansaintakausi oli kaksi vuotta (2016– 2017), ja osakkeet maksettiin vuonna 2018. 50 %:lle ehdollisista osakkeista ansaintakausi oli kolme vuotta (2016–2018) ja ne maksetaan vuonna 2019 edellyttäen, että henkilön työsuhde jatkuu palkkioiden maksamisen ajankohtana.

Sanoman hallitus hyväksyi 6.2.2017 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2017–2018. Sen ansaintakausi oli kaksi vuotta (2017–2018) ja osakkeet maksetaan vuonna 2019.

Mahdollinen palkkio maksetaan osakkeiden ja käteisen yhdistelmänä. Käteisosuus on tarkoitettu kattamaan saatavista osakkeista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille myönnettävät osakkeet ovat osakeomistusvelvoitteen piirissä. Sanoman hallitus päättää osakeomistusvelvoitteesta henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Ennen osakeomistusvelvoitteen vähimmäistason saavuttamista toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat velvoitettuja pitämään vähintään 50 % osakepalkkiojärjestelmien kautta saamistaan osakkeista.

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys

Hallitus 

Sanoman varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot. Henkilöstövaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Toimitusjohtaja

Sanoman hallitus vahvistaa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkat ja luontoisedut (kokonaispalkka), lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot ja eläke-edut sekä johdolle myönnettävät pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustimet henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille ei makseta erillistä korvausta johtoryhmän jäsenyydestä tai muista konsernin sisäisistä johtotehtävistä, kuten konserniyhtiöiden hallitusjäsenyyksistä.

Palkitsemiseen liittyvät valtuutukset

22.3.2017 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen (n. 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista) hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka ja se päättää vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen antaman vastaavan valtuutuksen.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Palkka- ja palkkioselvitys 2018