Palkitseminen

 

Palkitseminen 2017

Vuonna 2017 toimitusjohtajan kokonaispalkka asuntoetu ja sairaskuluvakuutus mukaan lukien oli 583 257 euroa (2016: 581 486 euroa sekä 22 000 euroa hallitusjäsenyyden ajalta). Lisäksi hänelle maksettiin 538 884 euroa (2016: -) vuoden 2016 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän perusteella.

Vuonna 2017 maksetun palkan ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkion lisäksi toimitusjohtaja ansaitsi lyhyen aikavälin palkkioita 135 % tavoitetasosta eli 486 000 euroa, joka maksetaan huhtikuussa 2018.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018 perusteella toimitusjohtaja ansaitsi vuonna 2016 maksimitason palkkion, yhteensä 225 000 brutto-osaketta eli 150 % tavoitetason mukaisesta palkkiosta. Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään 2016–2018 perustuvat netto-osakkeet siirretään hänelle keväällä 2019, jos järjestelmässä asetetut ehdot täyttyvät. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017–2019 perusteella toimitusjohtaja ansaitsi vuonna 2017 maksimitason palkkion, yhteensä 225 000 brutto-osaketta eli 150 % tavoitetason mukaisesta palkkiosta. Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään 2017–2019 perustuvat netto-osakkeet siirretään hänelle keväällä 2020, jos järjestelmässä asetetut ehdot täyttyvät. Brutto-osakemäärästä vähennetään tällöin osakkeista menevien verojen kattamiseksi tarvittava määrä osakkeita.

Muille johtoryhmän jäsenille maksettiin vuonna 2017 palkkoja ja palkkioita yhteensä 4,3 miljoonaa euroa (2016: 2,4), josta 42 % (2016: 10 %) maksettiin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella.

Erittely maksetuista palkoista ja palkkioista on vuoden 2017 tilinpäätöksen liitetiedossa 33.

Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2017 on luettavissa täältä.

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys

Hallitus 

Sanoman varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot. Henkilöstövaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Toimitusjohtaja

Sanoman hallitus vahvistaa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkat ja luontoisedut (kokonaispalkka), lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot ja eläke-edut sekä johdolle myönnettävät pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustimet henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille ei makseta erillistä korvausta johtoryhmän jäsenyydestä tai muista konsernin sisäisistä johtotehtävistä, kuten konserniyhtiöiden hallitusjäsenyyksistä.

Palkitsemiseen liittyvät valtuutukset

22.3.2017 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen (n. 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista) hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka ja se päättää vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen antaman vastaavan valtuutuksen.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen palkkiot ennallaan. Palkkiona maksetaan

  • 8 500 euroa puheenjohtajalle
  • 6 500 euroa varapuheenjohtajalle ja
  • 5 500 euroa jäsenille.

Hallituksen kokouspalkkiot ovat:

  • hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 1 000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla
  • hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä
  • valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä
  • valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Yhtiön toimitusjohtajalle tai yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkioita hallituksen jäsenyydestä.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemiseen sisältyvät palkan lisäksi lyhyen aikavälin kannustimet, suoriteperusteiset osakepalkkiot ja ehdolliset osakepalkkiot sekä eläke-etuudet. Sanoman hallituksen tavoitteena on, että merkittävä osa kokonaispalkitsemisesta perustuu yhtiön menestykseen.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän periaatteena on, että sekä taloudelliset että ei-taloudelliset tavoitteet on määritelty kunkin johtajan omalta vaikutusalueelta. Lyhyen aikavälin palkkio voi olla enintään 150 % tavoitetason palkkiosta, ja palkkion maksaminen edellyttää aina, että konsernin liikevoittotavoitteen alaraja on ylitetty.

Suoriteperusteisissa osakepalkkiojärjestelmissä (pitkän aikavälin palkitseminen) suoritusta mitataan hallituksen asettamien kriteerien mukaisesti. Pitkän aikavälin palkkio voi olla enintään 150 % tavoitetason palkkiosta. Järjestelmässä mitataan suoritusta tiettynä vuonna ja mahdolliset palkkiot maksetaan kahden vuoden odotusajan päätyttyä työssäoloehdon tai ns. good leaver -perusteen täyttyessä.

Henkilöstövaliokunta vertaa säännöllisesti Sanoman johtoryhmän palkitsemista vastaavien suomalaisten ja eurooppalaisten yhtiöiden johdon palkitsemiseen.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot perustuvat vuosittain asetettavien taloudellisten ja muiden tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteiden painotus ja kannustimien enimmäismäärä vaihtelevat kunkin henkilön aseman mukaan. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot maksetaan niiden määräytymisvuotta seuraavan vuoden huhtikuussa.

Vuoden 2017 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä palkitseminen perustui liikevoitto-, kassavirta- ja liikevaihtotavoitteiden sekä Sanoman henkilöstötutkimuksen tuloksiin liittyvän tavoitteen saavuttamiseen.

Vuonna 2018 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on tavoitetasolla 66,7 % ja enimmäistasolla 100 % toimitusjohtajan palkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on tavoitetasolla 40–50 % ja enimmäistasolla 60–75 % palkasta. Vuoden 2018 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä palkitseminen perustuu liikevoitto-, kassavirta- ja liikevaihtotavoitteiden sekä Sanoman henkilöstötutkimuksen tuloksiin liittyvän tavoitteen saavuttamiseen.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Sanomassa käytössä olevat osakepalkkiojärjestelmät antavat konsernin johtohenkilöille mahdollisuuden saada Sanoman osakkeita kaksi- tai kolmivuotisen ansaintakauden jälkeen sillä edellytyksellä, että järjestelmän ehdot täyttyvät.

Ehdollisten osakepalkkiojärjestelmien mukaisen palkitsemisen ehtona on voimassa oleva työsuhde osakepalkkioiden maksuhetkellä. Suoriteperusteisissa osakepalkkiojärjestelmissä edellytetään lisäksi, että hallituksen kullekin osakepalkkiojärjestelmälle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan joko osittain tai kokonaan.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Sanoma on ottanut vuonna 2013 käyttöön suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän. Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu konsernin toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenille ja muille johdon avainhenkilöille. Sanoman hallitus päättää suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ehdoista ja osakepalkkioiden myöntämisestä henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Suoriteperusteisien osakepalkkiojärjestelmien ansaintakausi on yleensä kolme vuotta, ja osakepalkkioiden saamisen edellytyksenä on hallituksen kullekin järjestelmälle asettamien suoritustavoitteiden saavuttaminen.

Suoriteperusteisissa osakepalkkiojärjestelmissä osakemäärä ilmoitetaan myöntövaiheessa tavoitetason mukaisina brutto-osakkeina. Tavoitetason mukainen osakemäärä ansaitaan, jos suoritustavoitteet saavutetaan tavoitetasolla. Suoritustavoitteille asetetaan myös minimi- ja maksimitasot. Jos suoritustavoitteiden minimitasoa ei saavuteta, suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella ei ansaita eikä makseta lainkaan osakepalkkiota. Jos suoritustavoitteille asetetut minimitasot saavutetaan, osakepalkkiona ansaitaan 25 % tavoitetason osakemäärästä. J suoritustavoitteiden maksimitaso saavutetaan, ansaitaan 150 % tavoitetason osakemäärästä. Asteikko minimi- ja tavoitetason sekä tavoite- ja maksimitason välillä on lineaarinen.

Sanoma on käynnistänyt viisi suoriteperusteista osakepalkkiojärjestelmää vuosina 2013–2017. Lisätietoja järjestelmistä on saatavilla palkka- ja palkkioselvityksestä 2017.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Sanoma on ottanut vuonna 2014 käyttöön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän. Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu konsernin toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenille ja muille avainhenkilöille. Sanoman hallitus päättää ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ehdoista ja osakepalkkioiden myöntämisestä henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Ehdollisten osakepalkkiojärjestelmien ansaintakausi on yleensä kaksi tai kolme vuotta, ja osakepalkkioiden saamisen edellytyksenä on työsuhteen jatkumiseen perustuvan ehdon täyttyminen osakepalkkioiden maksamisen ajankohtana.

Ensimmäinen ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä alkoi vuoden 2014 alussa, ja sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot maksettiin maaliskuussa 2016. Toinen ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä alkoi vuoden 2015 alussa, ja sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen 50 %:n osuus maksettiin maaliskuussa 2017, ja toinen 50 %:n osuus maksetaan vuonna 2018. Kolmas ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä käynnistyi vuoden 2016 alussa, ja sen perusteella määräytyvistä osakepalkkioista maksetaan 50 %:n osuus vuonna 2018 ja toinen 50 %:n osuus vuonna 2019. Neljäs ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä alkoi vuoden 2017 alussa, ja sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot maksetaan vuonna 2019.