Palkitseminen

Tältä sivulta löydät vuosittain päivitettävän Palkka- ja palkkioselvityksen sekä aiheeseen liittyvät ajantasaiset tiedot ja linkit.

Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Sanoman palkka- ja palkkioselvityksessä (alla) selostetaan yhtiön palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen yleisperiaatteet. Vuosittain laadittava palkitsemisraportti esitetaan tilinpäätöksen liitetiedossa 33.

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Sanoman varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot.  Yhtiökokouksen päätös hallituksen jäsenten palkkioista löytyy täältä.

Sanoman hallitus vahvistaa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkat ja luontoisedut (kokonaispalkka), lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot ja eläke-edut sekä johdolle myönnettävät pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustimet henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille ei makseta erillistä korvausta johtoryhmän jäsenyydestä tai muista konsernin sisäisistä johtotehtävistä, kuten konserniyhtiöiden hallitusjäsenyyksistä. Toimitusjohtaja Susan Duinhoven sai palkkioita Sanoman hallituksen jäsenyydestä Sanoman vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka (12.4.2016).

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot perustuvat vuosittain asetettavien taloudellisten ja ei-taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteiden painotus ja kannustinpalkkion enimmäismäärä vaihtelevat henkilön tehtävän mukaan. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot maksetaan niiden määräytymisvuotta seuraavan vuoden huhtikuussa.

Vuonna 2017 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on tavoitetasolla 66,7 % ja enimmäistasolla 100 % toimitusjohtajan palkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on tavoitetasolla 40–60 % ja enimmäistasolla 60–90 % palkasta. Vuonna 2017 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä palkitseminen perustuu liikevoittoon, kassavirtaan, liikevaihtoon sekä Sanoman henkilöstötyytyväisyystavoitteeseen.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Sanomassa käyttöönotetut osakepalkkiojärjestelmät tarjoavat konsernin johtohenkilöille mahdollisuuden saada Sanoman osakkeita kaksi-/kolmivuotisen ansaintakauden jälkeen järjestelmien ehtojen täyttyessä.

Ehdollisissa osakepalkkiojärjestelmissä edellytetään työssäoloehdon täyttymistä osakepalkkioiden maksuhetkeen saakka ja suoriteperusteisissa osakepalkkiojärjestelmissä edellytetään lisäksi, että hallituksen kullekin osakepalkkiojärjestelmälle asettamat konsernin suoritustavoitteet saavutetaan joko osittain tai kokonaan.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Sanoma on ottanut vuonna 2014 käyttöön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän. Sanoman hallitus päättää ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ehdoista ja osakepalkkioiden myöntämisestä henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Ehdollisten osakepalkkiojärjestelmien ansaintakausi on yleensä kaksi tai kolme vuotta, ja osakepalkkioiden saamisen edellytyksenä on työsuhteen jatkumiseen perustuvan ehdon täyttyminen osakepalkkioiden maksamisen ajankohtana.

Ensimmäisen ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän, joka alkoi vuoden 2014 alussa, perusteella määräytyvät osakepalkkiot maksettiin maaliskuussa 2016. Toisen ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän, joka alkoi vuoden 2015 alussa, perusteella määräytyvät osakepalkkiot maksetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen 50 prosentin osuus maksettiin maaliskuussa 2017 ja toinen 50 prosentin osuus maksetaan keväällä 2018. Kolmas ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä käynnistyi vuoden 2016 alussa, sen perusteella määräytyvistä osakepalkkioista maksetaan 50 prosentin osuus keväällä 2018 ja toinen 50 prosentin osuus keväällä 2019. Neljäs ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä alkoi vuoden 2017 alussa ja sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot maksetaan vuonna 2019.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat Sanoman ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän piirissä. Johtoryhmän jäsenille myönnetyt osakepalkkiot on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa 33.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Sanoma on ottanut vuonna 2013 käyttöön suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän. Sanoman hallitus päättää suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ehdoista ja osakepalkkioiden myöntämisestä henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Suoriteperusteisien osakepalkkiojärjestelmien ansaintakausi on kolme vuotta, ja osakepalkkioiden saamisen edellytyksenä on hallituksen kullekin järjestelmälle asettamien konsernin suoritustavoitteiden saavuttaminen.

Suoriteperusteisissa osakepalkkiojärjestelmissä osakemäärä ilmoitetaan myöntövaiheessa tavoitetason mukaisina brutto-osakkeina. Tavoitetason mukainen osakemäärä ansaitaan, mikäli suoritustavoitteet saavutetaan tavoitetasolla. Suoritustavoitteille asetetaan myös minimi- ja maksimitasot. Mikäli suoritustavoitteiden minimitasoa ei saavuteta, suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella ei ansaita eikä makseta ollenkaan osakepalkkiota. Mikäli saavutetaan suoritustavoitteille asetetut minimitasot, osakepalkkiona ansaitaan 25 % tavoitetason osakemäärästä ja mikäli saavutetaan suoritustavoitteiden maksimitaso, ansaitaan 150 % tavoitetason osakemäärästä. Asteikko minimi- ja tavoitetason sekä tavoite- ja maksimitason välillä on lineaarinen.

Sanoman 2013–2016 aloittamista neljästä suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä kahdessa (2013–2015 ja 2015–2017) ei saavutettu suoritustavoitteiden minimitasoja.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2014–2016 ansaintakriteerit perustuivat osakekohtaiseen tulokseen (ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) ja digitaalisen ja muun uuden median myynnin kehittymiseen vuonna 2014. Osakepalkkiojärjestelmässä 2014–2016 saavutettiin 95,5 % tavoitetasosta ja osakkeet luovutettiin maaliskuussa 2017.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018 ansaintakriteerit ovat kassavirta ja operatiivinen osakekohtainen tulos vuonna 2016. Osakepalkkiojärjestelmässä 2016–2018 tavoitteet täyttyivät maksimitasolla eli keväällä 2019 luovutetaan 150 % tavoitetason osakkeista työssäoloehdon tai ns. good leaver -perusteen täyttyessä.

Viides suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä käynnistyi vuoden 2017 alusta ja sen ansaintakriteerit ovat oikaistu kassavirta ja operatiivinen osakekohtainen tulos vuonna 2017.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat Sanoman suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän piirissä. Johtoryhmän jäsenille myönnetyt ja ansaitut osakepalkkiot on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa 33.

Osakeomistusvelvoite

Osakepalkkiojärjestelmien mukaisesti toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille ehdollisesti myönnettävät osakkeet ovat osakeomistusvelvoitteen piirissä. Osakeomistusvelvoitteesta päättää Sanoman hallitus henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Siihen asti kunnes edellytetty osakeomistus on saavutettu toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet eivät voi myydä osaa (vähintään 50 %) osakepalkkiojärjestelmien kautta saamistaan osakkeista. Sanoman toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten osakeomistukset vuoden 2016 lopussa on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa 33. Heinäkuun 3. 2016 jälkeen julkistetut johdon liiketoimi-ilmoitukset ovat luettavissa konsernin verkkosivuilla täällä.

Optio-ohjelmat

Sanoman vuoden 2011 optio-ohjelma jatkuu merkintäajan päättymiseen (30.11.2017) saakka. Osakkeiden merkintäaika vuoden 2011 ohjelman optio-oikeuksilla on alkanut noin kolmen vuoden kuluttua optio-oikeuksien saamisesta ja jatkuu kolmen vuoden ajan. Uusia optio-oikeuksia ei ole myönnetty vuoden 2011 optio-ohjelman jälkeen.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Sanoman hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Palkan lisäksi palkitsemiseen sisältyvät lyhyen aikavälin kannustimet, optio-oikeudet, suoriteperusteiset osakepalkkiot (vuodesta 2013 alkaen) ja ehdolliset osakepalkkiot (vuodesta 2014 alkaen) sekä eläke-etuudet. Sanoman hallituksen tavoitteena on, että merkittävä osa kokonaispalkitsemisesta perustuu yhtiön menestykseen.

Lyhyen aikavälin palkitsemisessa periaatteena on, että sekä taloudelliset että ei-taloudelliset tavoitteet on määritelty kunkin johtajan omalta vaikutusalueelta. Lyhyen aikavälin palkkio voi enimmillään olla 150 % tavoitetasosta, ja palkkion maksaminen edellyttää aina, että konsernin liikevoittotavoitteen alaraja on ylitetty.

Suoriteperusteisissa osakepalkkiojärjestelmissä (pitkän aikavälin palkitseminen) suoritusta mitataan hallituksen asettamien kriteerien mukaisesti. Pitkän aikavälin palkkio voi enimmillään olla 150 % tavoitetasosta. Järjestelmässä mitataan suoritusta tiettynä vuonna ja mahdolliset palkkiot maksetaan kahden vuoden odotusajan päätyttyä työssäoloehdon tai ns. good leaver -perusteen täyttyessä.

Sanoman henkilöstövaliokunta vertaa säännöllisesti Sanoman johtoryhmän palkitsemista vastaavien suomalaisten ja eurooppalaisten yhtiöiden johdon palkitsemiseen.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven aloitti tehtävässään 1.10.2015. Susan Duinhovenin kokonaispalkka vuonna 2016 mukaan lukien asuntoetu oli 581 486 euroa (vuonna 2015 ajalta 1.10.–31.12.2015 135 060 euroa). Sanoman hallitusjäsenyydestä Susan Duinhovenille maksettiin palkkioita 22 000 euroa (2015: 48 000). Vuonna 2016 maksetun palkan lisäksi Susan Duinhoven ansaitsi lyhyen aikavälin palkkioita 149,7 % tavoitetasosta eli 538 884 euroa. Lyhyen aikavälin palkkio maksetaan huhtikuussa 2017. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018:n perusteella Susan Duinhoven ansaitsi vuonna 2016 maksimitason pitkän aikavälin palkkion, yhteensä 225 000 brutto-osaketta (eli 150 % tavoitetason mukaisesta palkkiosta). Netto-osakkeet siirretään hänelle keväällä 2019, mikäli järjestelmässä asetetut ehdot täyttyvät. Brutto-osakemäärästä vähennetään tällöin osakkeista menevien verojen kattamiseksi tarvittava määrä osakkeita.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä palkitseminen vuonna 2016 perustui liikevoittoon, kassavirtaan sekä Sanoman henkilöstötyytyväisyystavoitteeseen.

Muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkoja ja palkkioita yhteensä 2,4 miljoonaa euroa (2015: 5,4) sisältäen lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän mukaiset kannustinpalkkiot.

Erittely maksetuista palkoista ja palkkioista on tilinpäätöksen 2016 liitetiedossa 33. Tietoja johdon suhteista ja yhteyksistä Sanoma-konserniin on tilinpäätöksen 2016 liitetiedossa 32.

Heinäkuun 3. 2016 jälkeen julkistetut johdon liiketoimi-ilmoitukset ovat luettavissa täällä.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -korvaus

Toimitusjohtaja Susan Duinhovenin irtisanomisaika on kuusi kuukautta sekä toimitusjohtajan että yhtiön puolelta. Jos yhtiö päättää toimitusjohtajan sopimuksen, toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvauksena 12 kuukauden palkkaa vastaava summa. Erokorvaukseen liittyy määräaikainen kilpailukielto.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten eläke-etuudet

Sanoma on järjestänyt henkilöstönsä eläketurvan erilaisilla eläkejärjestelyillä. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten lisäeläke-etuudet ovat nykyisin maksuperusteisia. Ennen vuotta 2009 tehdyt sopimukset ovat etuusperusteisia.

Toimitusjohtajan osalta suoritetaan vuosittain lisäeläkevakuutusmaksu, joka on 15 % hänen palkastaan. Vuonna 2016 sovittiin, lisäeläkemaksun alentamisesta 20 %:sta 15 %:iin. Susan Duinhovenille myönnettiin vuonna 2017 kertaluonteisena korvauksena tästä muutoksesta 50 000 Sanoman osaketta, jotka luovutetaan hänelle keväällä 2019 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2017–2018 ehtojen mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja osan johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy heidän kotimaansa tavallisen eläkeiän mukaan. Joidenkin johtoryhmän jäsenten eläkeikä on lakisääteistä eläkeikää alhaisempi, 61–63 vuotta. Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn piirissä olevien johtoryhmän jäsenten eläkkeen määrä (ml. lakisääteinen eläke) on noin 60 % eläkkeen perusteena olevista ansioista