Hallitus

Valinta ja toimikausi

Sanoman yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5–11 jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jos hallituspaikka vapautuu kesken toimikauden, uusi jäsen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Sanoma ei ole perustanut nimitysvaliokuntaa. Suurimmat osakkeenomistajat voivat ehdottaa hallitukseen uusia jäseniä sovellettavien sääntöjen ja säännösten mukaisesti (mukaan lukien Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi).

Kokoonpano, riippumattomuus ja monimuotoisuus

Hallituksen jäsenillä tulee olla tehtävien hoitamisen edellyttämä osaaminen ja kokemus sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustyöhön. Lisäksi heidän on täytettävä riippumattomuutta koskevat ja muut vaatimukset, joita sovelletaan pörssiyhtiöihin Suomessa. Hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä ja sen johdosta riippumattomia. Lisäksi seitsemän yhdeksästä jäsenestä on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tehdessään yhtiökokoukselle ehdotusta hallituksen jäsenistä hallitus tarkastelee erilaisia tekijöitä (ammatillinen tausta, kansainvälinen kokemus, ikä, koulutus, sukupuoli) varmistuakseen siitä, että jäsenillä on riittävä ja monipuolinen osaaminen, toisiaan täydentävä kokemus sekä ymmärrys toimialasta.

Hallituksen monimuotoisuuteen liittyvät periaatteet on kirjattu konsernin monimuotoisuutta koskevaan toimintaohjeeseen, jonka hallitus on vahvistanut. Vuoden 2017 lopussa Sanoman hallituksen jäsenistä 33 % oli naisia. Naisten osuus hallituksen jäsenistä on ollut 30–50 % vuosina 2012–2016. Sanoman hallituksessa oli jäseniä Suomesta ja Hollannista, ja hallituksen jäsenillä oli monipuolinen liike-elämän tuntemus.

Hallituksen jäsenet

Vuoden 2018 yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet:

Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja)
Antti Herlin (varapuheenjohtaja)
Anne Brunila
Mika Ihamuotila
Nils Ittonen
Denise Koopmans
Robin Langenskiöld
Rafaela Seppälä
Kai Öistämö

Hallituksen jäsenten esittelyt voit lukea täältä.

Varsinainen yhtiökokous määrittää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot. Hallituksen jäsenten palkkioista on lisätietoa palkka- ja palkkioselvityksessä 2017.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät on esitetty Suomen osakeyhtiölaissa ja muissa sovellettavissa laeissa. Hallitus vastaa yhtiön ja sen liiketoiminnan johtamisesta. Lisäksi hallitus vastaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritetty hallituksen työjärjestyksessä. Hallitus esimerkiksi

 • päättää konsernin pitkän aikavälin tavoitteista ja liiketoimintastrategiasta pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi
 • hyväksyy konsernin raportointirakenteen
 • päättää yritysostoista ja -myynneistä, taloudellisista asioista ja investoinneista, joiden arvo on yli 5,0 milj. euroa tai jotka ovat muuten strategisesti merkittäviä tai joihin liittyy merkittäviä riskejä tai jotka liittyvät vähintään 100 työntekijän yritysmyyntiin, irtisanomiseen tai lomautukseen
 • varmistaa suunnittelun, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien ja raportointimenettelyjen riittävyyden
 • tarkistaa ja seuraa konserniyhtiöiden toimintaa ja tuloksia
 • hyväksyy osavuosikatsaukset, puolivuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen
 • nimittää ja erottaa seuraavat sekä päättää heidän palkkioistaan:
  • toimitusjohtaja
  • toimitusjohtajan sijainen
  • strategisten liiketoimintayksiköiden toimitusjohtajat
  • konsernin johtoryhmän jäseninä toimivat Sanoman johtajat
  • tietyt hallituksen erikseen määrittämät johtajat
 • vahvistaa konsernin arvot
 • hyväksyy konsernin keskeiset toimintaperiaatteet.

Hallitus kehittää toimintaansa arvioimalla toimintojaan ja työmenetelmiään vuosittain. Arvioinnin tarkoituksena on myös tarkastella hallituksen kokoonpanoa ja määrittää pätevyysvaatimukset mahdollisille uusille jäsenille. Arviointi voidaan tehdä sisäisenä itsearviointina tai kolmannen osapuolen arviointina.

Hallituksen kokoukset 2017

Vuonna 2017 hallitus kokoontui 15 kertaa. Keskimääräinen kokouksiin osallistumisaste oli 94 %.