Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

30.4.2019

”Sanoman alkuvuosi 2019 oli vakaa. Ensimmäinen neljännes on meille tyypillisesti pienin sekä medialiiketoiminnassa että erityisesti oppimisessa. Oppimisliiketoiminnalle on luonteenomaista vuotuinen sykli, jossa suurin osa tuloksesta syntyy toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä eli uuden lukuvuoden alkamisen aikoihin.

Viime vuosina olemme strategiamme mukaisesti pyrkineet lisäämään vakaamman tilaus- ja oppimisliiketoiminnan osuutta liikevaihdostamme. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen Learning-segmenttimme valmistautuu huippusesonkiinsa hyvistä asemista kaikilla markkinoillaan. Suunnittelemamme Iddink-yritysoston osalta Hollannin kilpailuviranomainen tekee osana vakiintunutta toimintamalliaan arvionsa asiasta. Arvioinnin valmistuttua odotamme saavamme kaupan päätökseen kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Sekä Suomessa että Hollannissa mainosmarkkinoiden kehitys oli edelleen heikkoa ja mainosmyyntimme laski. Kaiken kaikkiaan mainonnan osuus konsernin liikevaihdosta on vähentynyt vuoden 2016 36 %:sta 26 %:iin vuonna 2018, josta alle kolmannes on printtimainontaa.

Media Finlandissa sekä HS:n että Ruutu+:n tilausliiketoiminnan kehitys jatkui hyvänä. Ruutu+:n tilaajamäärä kasvoi 25 %, mikä on erinomainen luku ottaen huomioon, että vuonna 2018 Liiga kuului edelleen tuotevalikoimaamme.

Media Netherlandsin liikevaihto laski. Puolet laskusta johtui yritysmyynneistä. Myimme LINDA. -aikakauslehden kustantajan Mood for Magazinesin lehden perustajalle Linda de Molille ja mediayhtiö Talpalle. Olemme tyytyväisiä arvostuskertoimeen 7,9 operatiivisella liikevoitolla laskettuna etenkin, kun LINDA. on muihin Hollannin mediatuotteisiimme verrattuna enemmän riippuvainen yksittäiskappaleiden ja mainosten myynnistä. Hollantilaisia aikakauslehtiä koskeva arvonlisäveron korotus 6 %:sta 9 %:iin tuli voimaan tämän vuoden alussa, ja se vaikutti hinnoittelumahdollisuuksiimme ja siten tilausmyyntiin vuosineljänneksellä. Vuosineljänneksen mainosmyyntiin vaikuttivat muutokset Scoupyn tuotevalikoimassa. Hyvä kustannuskuri lievensi alhaisemman liikevaihdon negatiivista vaikutusta kannattavuuteemme.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto vaikutti lukuihimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tämän kirjanpidollisen muutoksen vuoksi raportoitu nettovelkamme ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen kasvoivat ja omavaraisuusasteemme heikkeni, vaikka taloudellinen kehityksemme olikin suotuisaa. Standardin käyttöönotto paransi vapaata rahavirtaamme, mutta heikensi rahoituksen rahavirtaa saman verran, joten sillä ei ollut vaikutusta nettorahavirtaan.

Näkymämme vuodelle 2019 ovat ennallaan, ja keskitymme edelleen pitkän aikavälin strategiamme kulmakiviin eli synergioita tuoviin yritysostoihin ja kasvavaan osinkoon.”