Tilintarkastajat

 

Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallinen tehtävä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Sanoman tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja sen emoyhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto kullakin tilikaudella ja antaa lausunto varsinaiselle yhtiökokoukselle. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Sanomalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastuslain (1141/2015, muutoksineen) mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään kymmenen vuotta. Lakisääteistä tilintarkastusta varten tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voidaan valita yli kymmeneksi vuodeksi vain, jos tilintarkastus kilpailutetaan EU:n tilintarkastusasetuksen1 16. artiklan kappaleiden 2–5 mukaisesti.

Vuoden 2018 yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön lakisääteiseksi tilintarkastajaksi. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Samuli Perälä.

Tilintarkastuspalveluista maksetut korvaukset vuonna 2017 olivat yhteensä 1,1 milj. euroa (2016: 1,2). Yhtiön tilintarkastajille tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista vuonna 2017 maksetut korvaukset olivat yhteensä 0,3 milj. euroa (2016: 0,2).

 

1 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 537/2014, annettu 16. päivänä huhtikuuta 2014