Yritysvastuu

 

Sanoman tehtävänä ja tarkoituksena on auttaa ihmisiä ymmärtämään maailmaa. Vastaamme ihmisten haluun kehittää itseään ja nauttia elämästään. Luomme laadukasta, merkityksellistä ja kiehtovaa sisältöä – tietoa, oppia ja viihdettä – monin keinoin yli mediarajojen. Tuemme demokraattista yhteiskuntaa laadukkaalla journalismilla ja oppimateriaaleilla.

Vaikutamme maailmaan joka päivä

Vaikutamme ympäröivään maailmaan sisällöillä, oppimismenetelmillä sekä dataan perustuvilla räätälöidyillä ja kohdennetuilla ratkaisuilla. Kasvatamme ihmisten tietoisuutta sisällöillämme ja uudistamme koulutusta oppimisratkaisuilla. Meillä on myös merkittävä tehtävä demokratian ja sananvapauden edistäjänä. Dataan perustuvan tarkan räätälöinnin ja kohdentamisen avulla voimme luoda entistäkin kiehtovampaa sisältöä ja yksilöllisempiä oppimispolkuja. Toimimalla vastuullisesti pyrimme minimoimaan toimintamme negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja maksimoimaan positiivisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Tinkimätön journalistinen etiikka on toimintamme perusta.

Keskeistä Sanoman yritysvastuussa

  • Laadukas journalismimme lisää tietoa, viihdyttää, inspiroi ja tarjoaa näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mediatuotteidemme mainossisältö luo kasvumahdollisuuksia asiakkaillemme.
  • Luottamukseen perustuvat asiakassuhteet tarjoavat meille mahdollisuuksia käyttää dataa lisäarvoa luovien, yksilöllisten sisältöjen ja palvelujen rakentamiseen. Tavoitteemme on vahvistaa datan myönteisiä vaikutuksia. Kunnioitamme ehdottomasti yksityisyyttä kiinnittämällä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan jo tuotteidemme kehitysvaiheessa.
  • Tarjoamiemme oppimateriaalien tavoitteena on vahvistaa oppimista ja auttaa oppilaita kehittämään kykyjään ja lahjojaan täysipainoisesti. Tukemalla oppimista olemme mukana rakentamassa tuottavaa ja vaurasta yhteiskuntaa. Parhaat oppimistulokset saavutetaan, kun oppilaat ovat innostuneita oppimisesta ja opettajat voivat tehdä työtään tehokkaasti.
  • Tavoitteemme on ympäristöjalanjälkemme jatkuva pienentäminen, jossa merkittävin tekijä on materiaalien ja energian tehokas käyttö.
  • Haluamme luoda monipuolisen työympäristön ja -kulttuurin, joka innostaa ja sitouttaa työntekijöitämme.
  • Kannattava liiketoiminta turvaa investointimme ja omistaja-arvon pitkällä aikavälillä. Toimintamaissamme meillä on työnantajana, tavaroiden ja palvelujen ostajana ja toimittajana sekä veronmaksajana positiivinen taloudellinen vaikutus yhteiskuntaan. Tavoitteemme on, että tavarantoimittajamme soveltavat eettisiä ohjeitamme myös omaan toimintaansa, työntekijöihinsä, tytäryhtiöihinsä ja alihankkijoihinsa.

Raportit

Hallinnointimalli

Toimintaamme ohjaavat Sanoman yhteiset arvot, hallinnointiperiaatteet ja eettinen ohjeisto. Selkeät roolit, vastuut ja osaamisalueet ovat vaatimustenmukaisuuden ja vastuullisuuden ehdottomia edellytyksiä. Hyvien toimintatapojen noudattaminen varmistetaan konserninlaajuisilla toimintaperiaatteilla, asianmukaisilla hyväksymismenettelyillä ja sisäisellä valvonnalla.

Lue lisää Sanoman hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Liiketoimintakäytännöt

Päivittäistä toimintaamme ohjaa Sanoman eettinen ohjeisto.

Vahvistamme vastuullista toimintaa yhteisillä säännöillä ja arvoilla. Varmistamme , että kaikki työntekijämme ymmärtävät ne ja sitoutuvat niihin. Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti yhteisiä toimintaperiaatteitamme ja niihin liittyviä koulutuksia.

Eettinen ohjeisto

Sanoman eettinen ohjeisto: Vastuullista liiketoimintaa

Toimintamme perustuu oikeudenmukaisiin liiketoimintakäytäntöihin sekä kuluttajien luottamuksen pitkäaikaiseen rakentamiseen. Sanoman eettisyyttä ja vaatimustenmukaisuutta (compliance) määrittelevät standardit on koottu eettiseksi ohjeistoksi (Code of Conduct).

Sanoman eettisen ohjeiston löydät täältä (englanniksi).

Eettiset ohjeet

Sanoman eettinen ohjeisto käsittää yhteiskuntavastuuseen, asiakassuhteisiin ja työhyvinvointiin liittyviä toimintatapoja. Eettinen ohjeisto on osa yhteistä toimintatapaamme. Sanoman tapa toimia koostuu arvoista, jotka ohjaavat työtä ja päätöksentekoa kaikkialla Sanomassa.

Se toimii Sanoman ylimpänä vaatimustenmukaisuutta määrittelevänä dokumenttina, jota muut toimintaperiaatteet, toimintaohjeet ja ohjeet täydentävät. Ohjeisto kattaa muun muassa tietosuojan, ympäristöasioiden hallinnan, tasa-arvoisen kohtelun, kiusaamisen vastaisen toiminnan, sisäpiiritiedon suojaamisen, korruption ja lahjonnan nollatoleranssin, toimitusketjun lahjomattomuuden sekä taloudellisen raportoinnin, yhtiön varojen turvaamisen, eturistiriitojen välttämisen ja rehellisen kilpailun periaatteet.

Kaikkien Sanoman työntekijöiden on sovellettava eettisiä ohjeita päivittäisessä työssään. Odotamme myös liikekumppaniemme ja heidän alihankkijoidensa noudattavan vastaavia säännöksiä.

Raportointikanavat

Työntekijöitä ja liikekumppaneita pyydetään ilmoittamaan sisäisten tai ulkoisten raportointikanavien välityksellä luottamuksellisesti havainnoista tai epäilystä koskien Sanoman Eettisen ohjeiston tai muiden siihen liittyvien toimintaohjeiden tai lakien vastaista toimintaa. Emme salli minkäänlaisia vastatoimia ilmoituksen tehneitä työntekijöitä tai liikekumppaneita kohtaan.

Sanoman intranetissa on ohjeet raportointikanavien käytöstä. . Kolmannet osapuolet voivat raportoida havaintonsa suoraan Sanoman lakimiehelle (Group Compliance Officer) tai sisäiselle tarkastukselle. Kaikki tutkintapyynnöt käsitellään asianmukaisesti.

Sekä työntekijämme että ulkoiset osapuolet voivat myös käyttää ulkoista hotline-raportointikanavaamme väärinkäytösepäilyjen (liittyen esim. kirjanpitoon, sisäiseen tarkastukseen, talousrikosepäilyihin, auditointeihin,  lahjontaan tai korruptioon) ilmoittamiseen.

Hotline-raportointikanavaan pääset tästä: https://report.whistleb.com/fi/Sanoma