Avainluvut

Lisää taloudellista tietoa ja avainlukuja:
Taloudellisen analyysin työkalu
Sanoma fact sheet

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot

milj. euroa Q2 2020 Q2 2019 2019
Liikevaihto 246.2 259.8 913,3
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 1) 53.5 60.1 135,2
     prosentti 1) 21.7 % 23.1 % 14,8 %
Liikevoitto 42.3 53.9 102,1
Tilikauden tulos 29.2 36.1 63,1
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 2) 0.20 0.24 0,49
Osakekohtainen tulos, euroa 0.17 0.22 0,38
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 4 168 3 428 3 567
Henkilöstömäärä vuoden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 4 475 3 556 3 953

Avainlukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 3)

milj. euroa Q2 2020 Q2 2019 2019
Tilikauden tulos 33,5 50,0 13,3
Vapaa rahavirta -4,9 0,1 131,3
Omavaraisuusaste 34,4 % 37,2 % 30,5 %
Nettovelka 543,9 578,0 794,7
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 2,6 2,2 2,7
 
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 0,22 0,33 0,80
Osakekohtainen tulos, euroa 0,20 0,31 0,07
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa -0,03 0,00 0,81

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja hankintamenojen poistoja
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
3) Vuosina 2020 ja 2019 lopetetut toiminnot käsittävät Media Netherlandsin ja tietyt pienet vuonna 2019 hankitut tytäryhtiöt, jotka on tarkoitus myydä tulevaisuudessa. Lopetettujen toimintojen vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen tulos sisältää Media Netherlandsin divestointiin liittyvän 1 milj. euron positiivisen myyntitappio-oikaisun.