Avainluvut

Lisää taloudellista tietoa ja avainlukuja:
Taloudellisen analyysin työkalu
Sanoma fact sheet

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot

milj. euroa Q1 2020 Q1 2019 2019
Liikevaihto 187,7 163,0 913,3
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 1) -8,4 -4,5 135,2
     prosentti 1) -4,5 % -2,8 % 14,8 %
Liikevoitto -17,6 -10,7 102,1
Tilikauden tulos -12,9 -11,4 63,1
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 2) -0,06 -0,05 0,49
Osakekohtainen tulos, euroa -0,08 -0,07 0,38
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 3 959 3 391 3 567
Henkilöstömäärä vuoden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 3 970 3 396 3 953

Avainlukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 3)

milj. euroa Q1 2020 Q1 2019 2019
Tilikauden tulos -3,8 7,3 13,3
Vapaa rahavirta -60,2 -41,3 131,3
Omavaraisuusaste 25,2 % 35,3 % 30,5 %
Nettovelka 856,3 531,1 794,7
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 3,0 2,0 2,7
 
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,01 0,80
Osakekohtainen tulos, euroa -0,02 0,05 0,07
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa -0,37 -0,25 0,81

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja hankintamenojen poistoja
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
3) Vuosina 2020 ja 2019 lopetetut toiminnot käsittävät Sanoma Media Netherlandsin ja tietyt pienet vuonna 2019 hankitut tytäryhtiöt, jotka on tarkoitus myydä tulevaisuudessa. Lopetettujen toimintojen tulos vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä sisältää Media Netherlandsin divestointiin liittyvän 3 milj. euron myyntitappion (tilikaudella 2019: 105).