Avainluvut 2019

Lisää taloudellista tietoa ja avainluvut vuosineljänneksittäin:
Taloudellisen analyysin työkalu
Sanoma fact sheet

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot

milj. euroa 2019 2018
Liikevaihto 913,3 891,4
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 135,2 122,8
     prosentti 14,8 % 13,8 %
Liikevoitto 102,1 106,7
Tilikauden tulos 63,1 72,6
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 0,49 0,49
Osakekohtainen tulos, euroa 0,38 0,44
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 3 567 3 404
Henkilöstömäärä vuoden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 3 953 3 410

Avainlukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 1)

milj. euroa 2019 2018
Tilikauden tulos 13,3 125,6
Vapaa rahavirta 131,3 108,9
    IFRS 16 -standardin vaikutus 24,8
Omavaraisuusaste 30,5 % 44,7 %
Nettovelka 794,7 337,8
    IFRS 16 -standardin vaikutus 188,4
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 2,7 1,4
    IFRS 16 -standardin vaikutus 0,4
 
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 0,80 0,84
Osakekohtainen tulos, euroa 0,07 0,76
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 0,81 0,67
    IFRS 16 -standardin vaikutus 0,15
 
Osinko/osake, euroa  2) 0,50 0,45

1) Vuonna 2019 lopetetut toiminnot käsittävät Sanoma Media Netherlandsin ja tietyt pienet vuonna 2019 hankitut tytäryhtiöt, jotka on tarkoitus myydä tulevaisuudessa. Vuonna 2018 lopetetut toiminnot käsittävät lisäksi Belgian naistenlehtien tuotevalikoiman, joka myytiin 29.6.2018. Vuoden 2019 lopetettujen toimintojen tulos sisältää Media Netherlandsin divestointiin liittyvän 105 milj. euron myyntitappion. Lisätietoja lopetettujen toimintojen taloudellisesta tuloksesta on s. 34.

2) Vuodelta 2019 hallituksen esitys yhtiökokoukselle