Riskienhallinta

 

Strategiaa ja sovittuja liiketoimintatavoitteita toteuttaessaan Sanoma ja sen liiketoiminnot kohtaavat erilaisia riskejä ja mahdollisuuksia, joiden hallinta on tärkeä osa Sanoman johdon päivittäistä työtä.

Riskienhallinnan periaatteet ja prosessit

Sanoman riskienhallintaperiaatteissa on kuvattu konsernin riskienhallinnan laajuus, tavoitteet ja prosessit sekä konsernin eri osien vastuut ja velvollisuudet riskienhallinnan kokonaisuudessa.

  • Hallitus vahvistaa konsernin riskienhallintaperiaatteet ja valvoo riskienhallinnan tehokkuutta.
  • Tarkastusvaliokunta arvioi ja seuraa riskienhallinnan periaatteiden ja prosessien toteutumista säännöllisesti.
  • Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän tuella riskienhallinnan strategioiden, prosessien ja painopisteiden määrittämisestä. Toimitusjohtaja vastaa myös riskien raportointiprosessiin, Sanoman yhteiseen riskienhallinnan kielenkäyttöön ja käytettävään riskimalliin tehtävistä muutoksista.
  • Sisäinen tarkastus- ja varmennustoiminto koordinoi konsernin riskienhallintaprosessia ja raportoi riskeistä säännöllisesti toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Päivitetyt tiedot konsernin riskiarvion tuloksista ja niihin liittyvistä meneillään olevista tai suunnitelluista toimenpiteistä riskien pienentämiseksi raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja edelleen hallitukselle vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Konsernin riskienhallintaprosessi on osa strategista suunnittelua, liiketoiminnan seurantaa ja neljännesvuosiraportointia. Strategiset liiketoimintayksiköt tunnistavat, arvioivat, hallitsevat ja seuraavat toimintaansa ja tavoitteidensa toteutumiseen liittyviä riskejä.

Lisätietoa tärkeimmistä tunnistetuista riskeistä ja riskienhallinnasta on vuoden 2017 tilinpäätöksen erillisessä riskienhallintakatsauksessa.

Tärkeimmät tunnistetut riskit

Media- ja oppimistoimialoille tyypilliset yleiset liiketaloudelliset riskit liittyvät mediamainonnan, kulutuskysynnän ja yksityisen ja julkisen koulutuskysynnän kehitykseen. Yleinen taloudellinen tilanne konsernin toimintamaissa ja toimialan yleinen kehitys voivat vaikuttaa Sanoman liiketoimintaan ja tulokseen. Erityisesti mainonnan määrä reagoi herkästi yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja kuluttajien luottamukseen.

Vuonna 2017 Sanoman liikevaihdosta n. 30 % tuli mediamainonnasta, n. 33 % irtonumero- tai tilausmyynnistä ja n. 22 % oppimisen liiketoiminnasta.

Sanoman riskienhallintamallissa yhtiökohtaiset riskit on jaettu neljään pääryhmään: strategisiin riskeihin, toimintaan liittyviin riskeihin, rahoitusriskeihin ja vahinkoriskeihin. Seuraavassa on esitetty kunkin pääryhmän merkittävimmät riskit, joilla voisi toteutuessaan olla kielteinen vaikutus Sanoman liiketoimintaan, tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Tärkeimmät tunnistetut riskit pääryhmittäin

Viimeisin katsaus merkittävimpiin lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin on Q3 2018 osavuosikatsauksessa sivulla 17.