Avainluvut 2017

 

milj. euroa 2017 2016
Liikevaihto 1 328,0 1 322,3
Operatiivinen käyttökate 328,8 299,0
     prosentti 24,7 % 22,6 %
Operatiivinen liikevoitto 179,0 149,6
     prosentti 13,5 % 11,3 %
Liikevoitto 186,4 198,6
Tilikauden tulos * 126,8 110,2
Liiketoiminnan rahavirta * 140,9 141,2
Käyttöomaisuusinvestoinnit * 34,7 30,5
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 4 562 4 792
Operatiivinen tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,71 0,46
Operatiivinen tulos/osake, euroa * 0,74 0,47
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,76 0,67
Tulos/osake, euroa * 0,77 0,63
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa * 0,87 0,87

Kaikki luvut ilman Hollannin SBS TV-liiketoimintoja, jotka myytiin kesäkuussa 2017.
2017 luvut on oikaistu johtuen IFRS15 -standardin käyttöönotosta.

* Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot

Sanoma fact sheet