Eettinen Ohjeisto

Sanoman eettinen ohjeisto: Vastuullista liiketoimintaa

Pitkä ja menestyksekäs historiamme perustuu oikeudenmukaisiin liiketoimintakäytäntöihin sekä pitkään kokemukseen kuluttajien luottamuksen rakentamisessa. Sanoman eettisyyttä ja vaatimustenmukaisuutta määrittelevät standardit on koottu Eettiseksi ohjeistoksi (Code of Conduct), joka korvaa aiemmat liiketoimintaperiaatteemme.

Lataa Toimintaperiaatteet

Eettiset ohjeemme

Eettiseen ohjeistoon on yhdistetty uusia näkökulmia muun muassa yhteiskuntavastuusta, asiakassuhteen arvosta ja henkilöstön työhyvinvoinnista. 

Eettinen ohjeisto on osa yhteistä toimintatapaamme nimeltä Sanoma Way. Se koostuu arvoista, jotka ohjaavat työtä ja päätöksentekoa kaikkialla Sanomassa. 

Eettinen ohjeisto kattaa sisäiset ohjeemme, eettiset arvomme sekä lainsäädännölliset velvoitteemme että toimii Sanoman ylimpänä vaatimustenmukaisuutta määrittelevänä dokumenttina, jota muut toimintaperiaatteet, toimintaohjeet ja ohjeet täydentävät. Ohjeisto kattaa muun muassa tietosuojan, ympäristöasioiden hallinnan standardit, tasa-arvoisen kohtelun, kiusaamisen vastaisen toiminnan, sisäpiiritiedon suojaamisen, korruption ja lahjonnan nollatoleranssin, toimitusketjun lahjomattomuuden sekä taloudellisen raportoinnin, yhtiön varojen turvaamisen, eturistiriitojen välttämisen ja rehellisen kilpailun periaatteet.

Eettinen ohjeisto muodostaa yhteiset standardit kaikille ja on avainasemassa vaatimustenmukaisuutemme toteuttamisessa. Kaikkien Sanoman työntekijöiden on sovellettava eettisiä ohjeita päivittäisessä työssään. Odotamme myös liikekumppaniemme noudattavan vastaavia säännöksiä, jolloin vastuullisuus ulottuu koko toimitusketjuun.

Raportointikanavat

Eettinen ohjeisto, toimintaohjeet sekä toimintamallit on tarkoitettu ehkäisemään sopimatonta tai laitonta toimintaa.

Sanoman työntekijöitä ja liikekumppaneita pyydetään ilmoittamaan eettisen ohjeiston tai muiden niihin liittyvien toimintaohjeiden tai lakien vastaisesta toiminnasta luottamuksellisesti Sanoman sisäisten tai ulkoisten raportointikanavien välityksellä. Emme salli minkäänlaisia vastatoimia hyvässä uskossa ilmoituksen tehneitä työntekijöitä tai liikekumppaneita kohtaan. Ohjeita raportointikanavan valinnasta on henkilöstölle Sanoman intranetissä. Kolmannet osapuolet voivat raportoida myös suoraan Sanoman lakimiehelle (Group Compliance Officer) tai sisäiselle tarkastukselle. Kaikki tutkintapyynnöt käsitellään asianmukaisesti.

Työntekijämme sekä ulkoiset osapuolet voivat myös käyttää ulkoista ”hotline” raportointikanavaamme vakavien väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen (mm. huolenaiheista koskien kirjanpitoa, sisäistä tarkastusta, talousrikosepäilyjä, auditointeja tai mahdollisia lahjonta tai korruptioepäilyjä).

Jätä raportti