Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Sanoman konsernitilinpäätös laaditaan IFRS-säännösten (International Financial Reporting Standards) mukaisesti kulloinkin voimassaolevia standardeja ja tulkintoja noudattaen.

Aiemmin Sanoma raportoi Suomen kirjanpitolain ja säännösten (FAS) mukaisesti. Laskentakäytäntöä muutettiin IFRS-säännöksiä vastaavaksi osittain jo vuonna 2004 ja nämä muutokset oikaistiin myös vuoden 2003 vertailutietoihin. Konsernin IFRS-siirtymäpäivä oli 1.1.2004.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 2016
Sanoman tunnuslukujen laskentakaavat

Sanoman taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista * tulevat voimaan tilikaudelle 2016. Tämän mukaisesti Sanoma julkaisee selostuksen käyttämiensä vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä, käytettyjen tunnuslukujen määritelmät sekä niiden täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin.

Sanoma esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien Sanoma uudelleennimeää aiemmin käyttämänsä "ilman kertaluonteisia eriä" ei-IFRS-tunnuslukunsa "operatiivinen" tunnusluvuilla. Operatiivisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia tai kauden rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja Sanoman käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut on määritelty seuraavasti:

  • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: Myyntivoitot/-tappiot, rakennejärjestelykulut ja arvonalentumiset, jotka ylittävät 1 milj. euroa.
  • Korollinen nettovelka: Korolliset velat – rahavarat.
  • Konsernin rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihdon kasvu (orgaaninen kasvu): Liikevaihdon kasvu yritysmyynneillä ja -ostoilla oikaistuna.
  • Operatiivinen liikevoitto: Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.
  • Operatiivinen osakekohtainen tulos:(Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos – verovaikutuksella oikaistu hybridilainan korko – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät) / Ulkona oleva osakeantioikaistu osakemäärä keskimäärin

* Vaihtoehtoinen tunnusluku = taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku