Pitkän aikavälin tavoitteet

Pitkän aikavälin tavoitteet Tavoite   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nettovelka/EBITDA* <2,5   2,8 2,5 4,3 3,6 4,7 4,8 5,1 3,2
Omavaraisuusaste, % 35–45   41,4 45,7 37,0 41,3 37,2 42,2 39,5 41,0
Nettovelkaantumisaste, % N/A (aiemmin <100)   79,4 63,8 105,7 78,7 95,7 66,7 77,8 78,4
Osinko, % ** **Sanoman tavoitteena on uuden osinkopolitiikan mukaisesti jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 prosenttia vuosittaisesta liiketoiminnan rahavirrasta vähennettynä käyttöomaisuusinvestoinneilla.                  
* Käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä, missä ostettujen ja myytyjen toimintojen vaikutus on eliminoitu, ja missä ohjelmistokustannukset ja julkaisukustannukset ovat EBITDAn yläpuolella.
** Tiedotettu 7.2.2017:

Hallituksen osingonjakoesitys yhtiökokoukselle perustuu yleiseen makrotaloudelliseen ympäristöön, Sanoman pääomarakenteeseen ja pääomarakennetta koskeviin tavoitteisiin, Sanoman liiketoimintasuunnitelmiin ja investointitarpeisiin sekä edellisvuoden rahavirtoihin ja arvioihin pääomarakenteeseen vaikuttavista tulevista rahavirroista.