Pitkän aikavälin tavoitteet

Pitkän aikavälin tavoitteet Tavoite   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nettovelka/EBITDA* <2,5   2,8 2,5 4,3 3,6 4,7 4,8 5,1 3,2
Omavaraisuusaste, % 35–45   41,4 45,7 37,0 41,3 37,2 42,2 39,5 41,0
Nettovelkaantumisaste, % N/A (aiemmin <100)   79,4 63,8 105,7 78,7 95,7 66,7 77,8 78,4
Osinko, % ** **Sanoman tavoitteena on uuden osinkopolitiikan mukaisesti jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 prosenttia vuosittaisesta liiketoiminnan rahavirrasta vähennettynä käyttöomaisuusinvestoinneilla.                  
 Käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä, missä ostettujen ja myytyjen toimintojen vaikutus on eliminoitu, ja missä ohjelmistokustannukset ja julkaisukustannukset ovat EBITDAn yläpuolella.
** Tiedotettu 7.2.2017:

Hallituksen osingonjakoesitys yhtiökokoukselle perustuu yleiseen makrotaloudelliseen ympäristöön, Sanoman pääomarakenteeseen ja pääomarakennetta koskeviin tavoitteisiin, Sanoman liiketoimintasuunnitelmiin ja investointitarpeisiin sekä edellisvuoden rahavirtoihin ja arvioihin pääomarakenteeseen vaikuttavista tulevista rahavirroista.