Yhtiöjärjestys

VArsinainen yhtiökokous 2017 päätti muuttaa Sanoman yhtiöjärjestystä. Alla oleva kuvaus päivitetään, kun uusi yhtiöjärjestys on rekisteröity.

1 §

Yhtiön toiminimi on Sanoma Oyj, ruotsiksi Sanoma Abp ja englanniksi Sanoma Corporation.
 
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 §

Yhtiön toimialana on kaikki mediaan ja oppimiseen liittyvät liiketoiminnat sekä kaikki muut niihin liittyvät tai niitä tukevat toiminnat.
 
Toimintaansa yhtiö voi harjoittaa joko itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta.
 
Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konserniyhtiöiden yhteisiä tehtäviä, kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita.

3 §

Kaikessa toiminnassaan yhtiö pitää päämääränään edistää kansanvaltaisuutta, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, sananvapautta sekä parantaa taloudellista ja henkistä hyvinvointia toimintamaissaan. Mediatoiminnoissaan yhtiö painottaa hyvää journalistista tapaa, riippumattomuutta ja tasapuolisuutta.

4 §

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuus-järjestelmään.

5 §

Yhtiön hallintoeliminä ovat hallitus ja toimitusjohtaja.

6 §

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan nimetä vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) henkilöstön edustajaa ja kullekin henkilökohtainen varaedustaja, jos henkilöstön edustamisen toteuttamisesta ja edustajien nimeämisestä on yhteistoimintalain mukaisessa menettelyssä joko yhteisessä kokouksessa tai neuvottelukunnassa tehty yhtiön ja henkilöstön välinen sopimus tai laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa niin edellyttää.
 
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.
 
Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
Milloin hallituksen jäsenen paikka vapautuu ennen kolmivuotiskauden päättymistä, valitaan uusi jäsen kolmivuotiskauden jäljellä olevaksi ajaksi.
 
Yhtiökokous voi päättää, että hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa toimikauden mukaan. Tarvittaessa yhtiökokous päättää valinnan yhteydessä erovuoroista.

 

7 §

Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin ja muilla hallituksen jäsenillä kaksi (2) yhdessä tai yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa.
Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä kaksi (2) yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa.

8 §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 §

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 §

Yhtiökokoukset on pidettävä Helsingissä. Kokous voidaan erittäin painavista syistä pitää muullakin paikkakunnalla.

11 §

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä (1) hallituksen määräämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

12 §

Äänioikeutettu yhtiökokouksessa on osakkeenomistaja, joka on ilmoittautunut kokoukseen kokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä, joka voi olla enintään kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.
 
 
Sanoma Oyj:n yhtiöjärjestystä on muutettu: