Riskienhallinta

Strategiaa toteuttaessaan Sanoma ja sen liiketoiminnot joutuvat alttiiksi erilaisille riskeille, ja niille tarjoutuu myös mahdollisuuksia riskinottoon. Liiketoimintaan liittyvien riskien ja niiden mukanaan tuomien mahdollisuuksien punnitseminen on tärkeä osa Sanoman johdon päivittäistä työtä.

Riskienhallintaperiaatteet ja -prosessit

Sanoman riskienhallintaperiaatteissa on kuvattu konsernin riskienhallinnan laajuus, tavoitteet ja prosessit sekä vastuut ja velvollisuudet konsernin eri toimielinten osalta.

Hallitus vahvistaa ja määrittelee konsernin riskienhallintaperiaatteet ja valvoo riskienhallinnan tehokkuutta.

Tarkastusvaliokunta arvioi ja seuraa riskienhallinnan periaatteiden ja prosessien toteutumista säännöllisesti.

Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän tuella riskienhallinnan strategioiden, prosessien ja painopisteiden määrittämisestä. Toimitusjohtaja vastaa myös riskien raportointiprosessiin, Sanoman yhteiseen riskienhallinnan kielenkäyttöön ja käytettävään riskimalliin tehtävistä muutoksista.

Konsernin riskienhallintaosasto koordinoi konsernin riskienhallintaprosessia ja raportoi riskeistä säännöllisesti toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Päivitetyt tiedot konsernin riskienarvioinnin tuloksista ja niihin liittyvistä meneillään olevista tai suunnitelluista toimenpiteistä riskien pienentämiseksi raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja edelleen hallitukselle kaksi kertaa vuodessa.

Konsernin riskienhallintaprosessi on osa strategisen suunnittelun, johdon seurannan ja neljännesvuosittaisen raportoinnin prosesseja. Strategiset liiketoimintayksiköt ja liiketoiminnot tunnistavat, arvioivat, hallitsevat ja seuraavat toimintansa tavoitteiden toteuttamiseen liittyviä riskejä.

Konsernin sisäisen valvonnan järjestelmät sekä sisäinen ja ulkoinen tarkastus esitetään tarkemmin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä.

Hallinnointi

Tärkeimmät tunnistetut riskit

Toimialan yleiset liiketaloudelliset riskit liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi talouden suhdanteisiin. Sen vuoksi yleinen taloudellinen tilanne konsernin toimintamaissa sekä toimialan taloudelliset suhdanteet vaikuttavat Sanoman liiketoimintaan ja tulokseen.

Sanoman liikevaihdosta noin 35 % tulee mediamainonnasta ja noin 34 % irtonumero- tai tilaustuottoina. Mediamainonnan ja kuluttajien luottamuksen nopeat muutokset vaikuttavat konsernin tulokseen. Sanomalehti-, aikakauslehti- ja televisiomainonta reagoivat nopeimmin mediamainonnan muutoksiin.

Sanoman riskienhallintamallissa yhtiökohtaiset riskit on jaettu neljään pääryhmään: strategisiin riskeihin, toimintaan liittyviin riskeihin, rahoitusriskeihin ja onnettomuusriskeihin. Seuraavassa on esitetty kunkin pääryhmän merkittävimmät riskit, joilla voisi toteutuessaan olla kielteinen vaikutus Sanoman liiketoimintaan, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 

Strategiset riskit

Strategisia riskejä ovat kuluttajien mieltymyksissä tai kilpailutilanteessa tapahtuviin muutoksiin liittyvät riskit. Strategisia riskejä ovat myös tavaran- ja palveluntoimittajiin, toimintamaihin ja aineettomiin oikeuksiin sekä lainsäädäntöön ja säädöksiin liittyvät riskit. Myös yritysjärjestelyihin, konsernin strategiseen muuntautumiskykyyn, tekniikan nopeaan kehitykseen ja innovaatiovalmiuksiin liittyvät riskit kuuluvat strategisiin riskeihin.

Konsernitasolla merkittävimmät riskit liittyvät asiakkaiden mieltymysten muutoksiin ja alalle tulevien uusien kilpailijoiden muodostamaan uhkaan sekä yhtiön yritysostojen onnistumiseen digitaalisen liiketoiminnan osalta. Monet näistä riskeistä liittyvät myös aineettomien oikeuksien hallintaan ja suojaamiseen.

Asiakkaiden mieltymysten muutokset ja uusien kilpailijoiden uhka

Monet tunnistetut riskit liittyvät asiakkaiden mieltymysten muutoksiin. Tämä koskee sekä muutoksia kuluttajien käyttäytymisessä että muutoksia yritysasiakkaiden käyttäytymisessä ja vaikutusvallassa.

Monet näistä muutoksista liittyvät meneillään olevaan digitalisoitumiseen ja mobilisoitumiseen. Mobiililaitteiden lisääntyvä käyttö on muuttanut mediankäyttötottumuksia. Vaikka mobiilimarkkinan kaupallistaminen on toistaiseksi osoittautunut vaikeaksi, Sanoman mobiilistrategia on varautunut hyvin tähän muutokseen, ja Sanoman kaikilla strategisilla liiketoimintayksiköillä on toimintasuunnitelmat haasteeseen vastaamiseksi.

Tästä huolimatta uudet markkinoille tulevat toimijat tai uudet teknologiat saattavat kyetä paremmin hyödyntämään asiakkaiden muuttuvia mieltymyksiä ja median digitalisoitumista ja näin valtaamaan markkinaosuuksia Sanoman vakiintuneilta liiketoiminnoilta.  Parantaakseen edelleen kykyään vastata näihin muutoksiin ja keskittyäkseen digitaaliseen muutokseen Sanoma perusti vuoden 2015 lopussa digitaalisen osaamiskeskuksen (Digital Centre of Expertise) ja yhdisti puhtaasti digitaaliset liiketoimintonsa Sanoma Media BeNe- ja Media Finland -yksiköihin.

Yritysostot

Sanoma on kasvanut osittain yritysostoin. Yritysostojen vuoksi konserni voi altistua uusiin markkina- ja liiketoimintaympäristöihin liittyville riskeille.  Yritysostoihin liittyy myös riski itse ostoprosessin onnistumisesta, ostetun liiketoiminnan integroinnista, avainhenkilöiden sitouttamisesta ja ostolle asetettujen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Sanoman hallinnointiperiaatteissa määritellään yrityskauppojen ja muiden investointien hyväksymisperiaatteet. Konsernin yrityskauppainvestointeja koskevassa toimintaohjeessa määritellään yrityskaupoissa noudatettavat periaatteet, jotka koskevat päätöksentekoa, projektin organisointia ja seurantaa. Virallisen yrityskauppaprosessin lisäksi investoinnit ovat esillä eri elimissä strategioita ja toimintasuunnitelmia käsiteltäessä. Lopulliset investointipäätökset tehdään erillisen esityksen perusteella yrityskauppoja koskevan ohjeen ja investointien hyväksymistä koskevien valtuuksien mukaisesti.  Merkittävistä yrityskaupoista laaditaan päätöksentekoa varten tarkempi selvitys, joka sisältää muun muassa yrityskaupan strategiset perusteet ja siihen liittyvät riskit, oleelliset seikat kauppaan liittyvistä asiakirjoista sekä laskelmat mahdollisista synergiaeduista. Yrityskauppoja koskevassa toimintaperiaatteessa on määritelty oma prosessi myös yritysostojen seurantaan.

Lainsäädäntö

Muutokset lainsäädännössä voivat vaikuttaa Sanoman mahdollisuuksiin harjoittaa liiketoimintaansa tehokkaasti.

Kuluttajatietojen hyödyntämiseen liittyvien säännösten muutokset sekä kustantajien ja televisioyhtiöiden tekijänoikeussuojan heikentäminen saattavat vaikuttaa Sanoman liiketoimintaedellytyksiin ja sisältöinvestointeihin. Lisäksi verolainsäädännön muutoksilla, kuten painettujen tuotteiden arvonlisäveron korotuksella, voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Sanoman toimintamaiden lainsäädännön muutosten seuranta ja ennakointi on tärkeä osa johdon työtä.

Aineettomat oikeudet

Sanoman tuotteiden ja palvelujen kannalta keskeisiä aineettomia oikeuksia ovat konsernin omistamat ja lisensoimat tekijänoikeudet, kustannusoikeudet, tavaramerkit, toiminimet, verkkotunnukset ja taitotieto sekä sähköisen liiketoiminnan osalta myös patentit ja hyödyllisyysmallit.

Aineettomien oikeuksien hankintaan, hallinnointiin ja hyödyntämiseen liittyy riskejä, jotka koskevat oikeuksien kattavuutta, jatkuvuutta, oikeuksien riittämätöntä suojausta tai niiden loukkauksia. Aineettomien oikeuksien luvaton käyttö kasvaa median digitalisoituessa. Tekijänoikeuksien täytäntöönpano ei pysy nopean teknisen kehityksen mukana, mikä mahdollistaa uusien toimijoiden verkkomainontamarkkinoille tulon ilman omia sisältöpanostuksia.

Euroopan komissio on julkistanut Digitaalisen agendan ”yhtenäisen eurooppalaisen digitaalisen markkinan” luomiseksi. Uusi lainsäädäntö lisää kilpailun lisäksi kustannuksia ja monimutkaistaa liiketoimintaa.

Sanoma hallinnoi tekijänoikeuksia konserninlaajuisen aineettomien oikeuksien toimintaohjeen ja ohjeistuksen (IPR-politiikka) mukaisesti. Hajautetun IPR-portfolion ansiosta konsernin aineettomiin oikeuksiin ei liity olennaisia riskejä.

Poliittiset riskit

Poliittisilla muutoksilla tai epävakaudella maissa, joissa Sanoma toimii, voi olla vaikutuksia liiketoimintaan. Syitä voivat olla muutokset valtiojohdossa, lainsäädäntöelimissä, muissa ulkopoliittisissa elimissä tai jopa sotilaalliset konfliktit. Poliittisen tilanteen kehityksen seuraaminen on tärkeä osa johdon tehtäviä Sanoman liiketoimintamaissa.

Toimintaan liittyvät riskit

Toimintaan liittyviä riskejä ovat tuotteiden ja palvelujen laatuun, asiakastyytyväisyyteen, muutosvalmiuteen, tieto- ja viestintäteknologioihin ja uusien toimintojen integraatioon sekä johtamiseen, henkilöstöhallintoon ja tietämyksen hallintaan liittyvät riskit.

Tuotteiden ja palvelujen laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyvät riskit ovat erilaisia eri strategisissa liiketoimintayksiköissä. Konsernitasolla merkittävimmät riskit liittyvät johtamiseen ja henkilöstöhallintoon, tietämyksen hallintaan sekä tietojärjestelmiin ja järjestelmien turvallisuuteen. 

Johtajuus ja henkilöstö

Konsernin menestys riippuu sen johdon ja muun henkilöstön osaamisesta sekä siitä, miten heidän kykynsä ja taitonsa kehittää kiinnostavia tuotteita ja palveluja asiakkaiden tarpeisiin kehittyvät. Konsernin menestys edellyttää myös, että sen johtamiskulttuuri tukee innovatiivisuutta ja muutoshallintaa ja rohkaisee hallittuun riskinottoon.

Avainhenkilöiden rekrytointi ja pysyminen konsernin palveluksessa vaikeutuu tulevaisuudessa muun muassa siksi, että väestön ikärakenne muuttuu ja kilpailu henkilöstöresursseista lisääntyy. Sanoma varautuu näihin haasteisiin mm. kehittämällä jatkuvasti sisäisiä koulutusohjelmiaan ja mahdollisuuksia työkiertoon. Näitä riskejä pienennetään painottamalla erityisesti esimieskoulutusta, entistä järjestelmällisempää seuraajakysymysten ja urasuunnittelun hoitamista sekä sellaisten henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämistä, jotka tukevat edellä mainittuja asioita. Lisäksi palkitsemisjärjestelmän periaatteita ja käytäntöjä kehitetään ja mukautetaan jatkuvasti, millä tuetaan muutoshallintaa ja tehostetaan osaavan henkilöstön rekrytointia ja pysymistä konsernin palveluksessa. 

Tietämyksen hallinta

Tietämyksen hallinta ja siirtäminen eri puolille konsernia ovat Sanoman menestyksen avaintekijöitä. On tärkeää, että strategiset liiketoimintayksiköt hankkivat ja jakavat keskenään tietoja, parhaita käytäntöjä ja menestyksekkäitä liiketoimintakonsepteja. Sanoma tekee jatkuvasti työtä saadakseen tiedon kulkemaan konsernissa mahdollisimman mutkattomaksi. Konserninlaajuisten yhteistyöalustojen käyttöönotto ja liiketoimintayksiköiden rajat ylittävät työryhmät ovat esimerkkejä toimista, joilla pyritään pienentämään tietämyksen hallintaan liittyviä riskejä. 

Tietojärjestelmät

Toimivat ja luotettavat tietojärjestelmät ovat keskeisiä tekijöitä konsernin liiketoiminnassa. Niihin kuuluvat esimerkiksi verkkopalvelut, lehtien tilaus-, ilmoitus- ja toimitusjärjestelmät sekä erilaiset tuotannonohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät. Tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että konserni pystyy integroimaan ja yhtenäistämään tietojärjestelmäalustansa entistä paremmin.

Tietojärjestelmien turvallisuuteen liittyvät riskit voivat kohdistua tietojen luottamuksellisuuteen, eheyteen ja saatavuuteen sekä tiedonkäsittelyn luotettavuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen.  Ne voidaan jakaa fyysisiin riskeihin (tulipalo, sabotaasi, laiterikot) ja loogisiin riskeihin (tietoturva, henkilöstö, ohjelmistoviat). Sanoma on laatinut konsernin kannalta kriittisille järjestelmille jatkuvuussuunnitelmat. Sanoman tietohallintomalli käsittää tietoturvaa koskevat vastuualueet. 

Taloudelliset riskit

Rahoitusriskejä ovat korkoriski, valuuttariski, maksuvalmiusriski (likviditeettiriski) ja luottoriski. Muita riskejä ovat pääomaan, arvonalennuksiin ja pääoman saatavuuteen liittyvät riskit. Konsernitasolla merkittävimmät riskit liittyvät maksuvalmiuteen sekä valuuttakurssien ja korkotason muutoksiin.

Sanoman keskipitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa hyvää luottoluokitustasoa (investment grade) vastaava pääomarakenne.  Tavoite voidaan saavuttaa varmistamalla vahva liiketoiminnan rahavirta, ylläpitämällä riittävät komittoidut luottolimiitit useamman pankin kanssa ja hallitsemalla rahoitusriskejä tehokkaasti. Rahoituskustannuksia tehostaa ja rahoituksen ehtoja parantaa rahoituksen, rahoitusriskien hallinnan ja maksuvalmiuden hoitaminen konsernin rahoitusyksikössä. Konsernin rahoitusyksikkö toimii liiketoimintayksiköiden vastapuolena.  Sanoma toimii pääosin euroalueella, mikä vähentää oleellisesti valuuttakurssiriskejä. Konsernilla on kuitenkin merkittävä valuuttariski, joka liittyy pääasiassa dollarimääräisiin televisio-ohjelmaoikeuksien ostoihin. Sanoma pienentää rahoitusriskejä erilaisilla rahoitusinstrumenteilla ja johdannaisilla, joiden käyttö, vaikutukset ja käyvät arvot ovat selkeästi todennettavissa.

Tarkempi kuvaus konsernin rahoitusriskien hallinnasta on liitetiedossa 29.

Liite 29 Rahoitusriskien hallinnointi

Yritysostojen myötä konsernin taseessa oli liikearvoa (goodwill), aineettomia oikeuksia ja muita aineettomia hyödykkeitä 31.12.2015 noin 2,1 mrd. euroa, josta suurin osa liittyy Hollannin aikakauslehti- ja televisioliiketoimintaan. Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisesti liikearvoa ei poisteta säännöllisesti, vaan poistojen sijaan tehdään arvonalentumistestaus vähintään vuosittain tai aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta. Vuonna 2015 liikearvon ja muiden aineettomien oikeuksien arvonalentumiset olivat yhteensä 116,2 milj. euroa (2014: 59,7 milj. euroa). Muista konsernin taloudellisiin lukuihin vaikuttavista arvonalentumisista ei ollut viitteitä.

Onnettomuusriskit

Onnettomuusriskejä ovat liiketoiminnan keskeytyminen sekä terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät riskit.  Merkittäviä onnettomuusriskejä pienennetään prosessinhallinnalla ja toimintaohjeilla sekä varasuunnitelmilla ja vakuutuksilla. Sanoman liiketoiminnan luonteen vuoksi onnettomuusriskeillä ei todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen.